Reklamační podmínky

Společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., IČ: 26116693, se sídlem Michelská 1425/84, Praha 4 – Michle, 141 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71536 (dále jen jako „společnost“), tímto reklamačním řádem (dále jen „Řád“) informuje spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době (dále také jen „reklamace“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Tento Řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu či na prodejně.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914-1925, §§ 2099-2117 a §§ 2161-2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) (dále jen „OZ“), a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a nevztahuje se na kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.
 3. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem, na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

II. Záruka jakosti

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, a jiným ujednaným vlastnostem, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  • vyhovuje věc požadavkům právních předpisů – je vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy apod.;
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití;
 2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.
 4. Pokud se projeví vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 5. V případě, že má věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; Každý případ reklamace bude posouzen zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy v těchto případech, kdy:
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku;
  • vada se projevuje opakovaně;
  • vada je podstatným porušením smlouvy;
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Pokud prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozorní, že se některá vlastnost, kterou má mít věc při převzetí liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasí, tak kupujícímu nenáleží právo z vadného plnění.

III. Způsob a místo uplatnění reklamace

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v prodejně na adrese: Michelská 1425/84, Praha 4 – Michle, 141 00.
 3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu prodejny, která je uvedena na stránkách prodávajícího: https://www.naturevia.cz/kontakty/
 4. V případě, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím e-shopu, doporučuje se zaslat zboží běžným balíkem na adresu e-shopu: BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., Michelská 1425/84, 141 00 Praha 4 – Michle. Prodávající upozorňuje, že dobírky nejsou přebírány.
 5. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 6. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.
 7. Kupující poskytne při uplatnění reklamace tyto kontaktní údaje: jméno a příjmení, kontaktní údaje za účelem kontaktování ohledně stavu reklamace, charakteristiku vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.
 8. Pro uplatnění reklamace je kupující povinen předat společnosti reklamované zboží.
 9. Uplatnění reklamace bude písemně zaznamenáno v reklamačním protokolu.

IV. Lhůty k uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
 3. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců od převzetí.
 4. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odst. 3 tohoto článku.
 5. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v připojeném návodu uvedena doba, po kterou lze věc použít, odpovídá prodávající kupujícímu za to, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 6. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 7. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.
 8. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 9. O vyřízení reklamace bude kupující neprodleně informován prostřednictvím kontaktních údajů, které uvedl v reklamačním protokolu.
 10. O vyřízení reklamace bude s kupujícím sepsán písemný protokol. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 11. Kupující je oprávněn a zároveň i povinen se o průběhu reklamace informovat, a to osobně na prodejně, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: info@biovit.cz
 12. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 13. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

V. Odpovědnost za vady – výjimky

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • mechanické poškození zboží;
 • vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;
 • vada vznikla používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

VI. Závěrečná ustanovení


Prodávající informuje kupujícího, že má dle §14 zákona č. 634/1992 Sb., možnost využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 06.01.2023