Reklamační podmínky

Obecná ustanovení

Společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., IČ: 26116693, se sídlem Michelská 1425/84, Praha 4 – Michle, 141 00, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C. vložka 71536, maloobchod a velkoobchod, vydává tento reklamační řád (viz. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Rozsah a podmínky reklamace

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zjištěné vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (i e-mailem). Písemná reklamace musí obsahovat:

  • Kontaktní údaje (IČ, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
  • Jméno a příjmení kupujícího-spotřebitele nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
  • Číslo faktury
  • Popis – důvod reklamace
  • Reklamační protokol v PDF zde

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Reklamace se zasílá na adresu: BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., Michelská 1425/84, Praha 4 – Michle, 141 00 nebo na e-mail:info@biovit.cz. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii nákupní faktury – daňového dokladu.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace

Společnost je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena do BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o.

Způsob řešení reklamace

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost v případě reklamace domáhat se zejména, aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové a nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 11. 2019 a platí za upřesnění obchodních podmínek společností BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o.