Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem e-shopu naturevia.cz, kterým je společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., IČ: 26116693, se sídlem Michelská 1425/84, Praha 4 – Michle, 141 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71536 (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem související s užíváním e-shopu NATUREVIA dostupného na adrese https://www.naturevia.cz/ (dále jen „e-shop“) a vztahují se na nákup zboží v rámci České republiky prostřednictvím výše zmíněného e-shopu.

Prodávající: BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., IČ: 26116693, se sídlem Michelská 1425/84, Praha 4 – Michle, 141 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71536.

Kontaktní údaje prodávajícího a adresa pro doručování:

BIOVIT IMPEX CO. ČR, S.R.O.,
Michelská 1425/84
141 00 Praha 4 – Michle
IČ: 26116693
DIČ: CZ26116693
Tel: +420 241 430 910
e-mail: info@biovit.cz

Kupující je návštěvník internetových stránek na adrese https://www.naturevia.cz/ (dále jen „Kupující“). K uzavření kupní smlouvy způsobilá fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z e-shopu prodávajícího.

Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který jím není, přičemž kupující, který je spotřebitelem je takový kupující, který při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel (dále jen „Podnikatel“), pak uzavírá smlouvu za účelem využití zboží či služeb v rámci své podnikatelské činnosti. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li Kupující v objednávce své IČ, bere tím na vědomí, že se na něj vztahují pravidla VOP pro podnikatele.

Kupující při objednávce zboží a jejím odesláním prodávajícímu potvrzuje, že je starší 18 let.

Veškeré smluvní vztahy na základě objednávek zboží v internetovém obchodu prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky (dále též jen „ČR“) a řídí se právním řádem České republiky (dále též jen „ČR“), tj. vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí zejména českým zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a českým zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a příslušnými nařízeními a směrnicemi Evropské unie (dále též jen „EU“).

Zboží: Zboží je vyráběno a prodáváno v souladu s právními a technickými normami platnými pro ČR a EU. Zboží je primárně určeno ke konečnému užívání, tzn. nikoli k dalšímu předprodeji.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, vyjadřuje s nimi souhlas a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na adrese https://www.naturevia.cz/obchodni-podminky/, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Kopii obchodních podmínek obdrží Kupující také jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupující spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží na internetové stránky prodávajícího. Zboží lze objednávat pouze prostřednictvím formulářů e-shopu prodávajícího, osobně v sídle společnosti, e-mailem nebo poštou (dále jen „objednávka“).

Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou považovány za závazné (takto odeslané objednávka jsou platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahují-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby a omyly v objednávce ze strany kupujícího. Rozhodující pro určení druhu a množství objednávaného zboží jsou vždy pouze objednací čísla zboží a nikoli doprovodný text objednávky. Obrázky u některého zboží mohou být pouze ilustrativní a nemusí plně odpovídat skutečnosti.

Prodávající potvrdí kupujícímu neprodleně skutečnost, že mu byla objednávka expedována, a to informativním e-mailem na e-mail zadaný kupujícím (potvrzení není akceptací objednávky). Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která byla zaslána s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně mění nabídku prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Pro větší objednávky zboží, než je obvyklé množství, je nezbytné, aby kupující kontaktoval před odesláním objednávky prodávajícího pro zjištění dostupnosti zboží.

Odesláním objednávky sjednává kupující výši ceny zboží, náklady na balné a dodání (ceníky), způsob dopravy (přehled dopravců), a platební podmínky. Bližší informace a ceníky jsou dostupné na www.naturevia.cz. Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři; dodání je možné pouze na území České republiky.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím a přijetím (akceptací) objednávky prodávajícím.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem, nebo jednáním prodávajícího v podobě odeslání objednaného zboží kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část (pokud se zrušením části objednávky kupující souhlasí, v opačném případě bude zrušena celá objednávka) před uzavřením kupní smlouvy, pokud se poptávané zboží již nevyrábí, nedodává do ČR, v případě vyprodání zásob, došlo-li k podstatné změně ceny, k dodání zboží by došlo později, než bylo avizováno, došlo-li k objednání většího než obvyklého množství zboží apod. Pokud dojde ke zrušení objednávky nebo její části dle předchozí věty a kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, pak mu prodávající tuto částku bez zbytečného odkladu předá nebo převede na účet dle dohody smluvních stran. Podaná objednávka a uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v elektronickém úložišti prodávajícího za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Kupní smlouva není po svém uzavření Prodávajícím archivována a není přístupná.

Odesláním objednávky Kupující zároveň stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky souhlasí. Ustanovení VOP se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI Z KUPNÍ SMLOUVY

Kupující je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně expedičního poplatku, pokud je účtován a splnit další níže uvedené povinnosti. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží a splnit další níže uvedené povinnosti.

Předmětem smlouvy je pouze zboží z e-shopu prodávajícího uvedené v objednávce, které je dostupné a může být prodávajícím dodáno. Označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností je uveden u každého jednotlivého zboží nebo služby v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající má právo odmítnout či zrušit jakoukoli objednávku kupujícího, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat objednané zboží a zaplatit za něj kupní cenu.

Povinností kupujícího je uvést správnou a úplnou poštovní adresu místa, na které má být objednané zboží dodáno (místo doručení). Kupující je povinen jím objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu uvedenou v objednávce, včetně nákladů na balení a dopravu.

Kupní cenou zboží se rozumí cena v Kč uvedená u jednotlivého zboží v internetovém obchodu prodávajícího (v nabídce e-shopu je uvedena konečná cena zboží s DPH). Zobrazením nových cen zboží v internetovém obchodu prodávajícího se předchozí ceny zboží stávají automaticky neplatnými, s výjimkou zboží objednaného kupujícím ještě za planosti ceny původní.

Cena zboží nezahrnuje náklady na jeho balení (balné) a dopravu. Tyto náklady jsou rámcově uvedené v ceníkách dostupných na www.naturevia.cz, jakož jsou uvedené i v každé objednávce uvedeny zvlášť, včetně jejich výše, přičemž odesláním objednávky kupující souhlasí s výší těchto nákladů a zavazuje se je prodávajícímu uhradit. Ceny balného a dopravného platí pro objednání zboží v obvyklém množství. Kupní cena vč. nákladů se považuje za sjednanou až uzavřením kupní smlouvy.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva. Poskytne-li prodávající kupujícímu zdarma dárek, uplatní se ustanovení občanského zákoníku o darovací smlouvě.

DODACÍ PODMÍNKY

Způsoby a podmínky dodání zboží jsou uvedeny na stránkách e-shopu prodávajícího https://www.naturevia.cz/.

Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy Zákazníka.

Termín dodání zboží: Je-li zboží k dispozici skladem, je v případě
(i) přepravy do místa určeného kupujícím zásilka předána přepravci nejpozději ve lhůtě sedmi (7) pracovních dnů od potvrzení objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li zvolena platba předem; společně s fakturou prostřednictvím vybraného dopravce.
(ii) osobního odběru předáno kupujícímu na prodejně nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od přijetí objednávky.

V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti distributora. Kupující bude o možném datu dodávky zboží, které není na skladě, vyrozuměn v nejkratším možném termínu.
Spotřebitel může v objednávce žádat o vyzvednutí zboží přímo na prodejně společnosti: BIOVIT IMPEX CO. ČR, S.R.O., Michelská 1425/84, 141 00 Praha 4 – Michle.
Při platbě zboží předem bankovním převodem není prodávající povinen předat zboží k přepravě dříve, než bude sjednaná kupní cena, včetně ceny nákladů na balné a dopravu, uhrazena, tj. připsána ve prospěch peněžního účtu prodávajícího.

Dopravu zboží zajišťuje společnost Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. (neplatí pro zboží k osobnímu vyzvednutí na prodejně v Praze). Zásilka se zbožím je přepravována jako Obchodní balík, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy (dopravce), a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

Kupující je povinen při dodání zboží dopravcem zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit dopravci samotnému a zásilku se zbožím nepřebírat. Podpisem dodacího/přepravního listu či jiného dokladu o dodání zboží kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky či množství balíků zásilky nebude brán zřetel.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pro platbu kupní ceny zboží a nákladů na balné a dopravu lze zvolit jeden z následujících způsobů (platební metody se mohou lišit podle zvoleného způsobu dopravy):

1) v hotovosti nebo platební kartou při zaslání zboží na dobírku,
2) v hotovosti nebo platební kartou při odběru zboží na Prodejně,
3) nebo dle předchozí domluvy bankovním převodem.

Konečný daňový doklad –faktura je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy Prodávajícím:
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:

  • v době od uzavření kupní smlouvy na zboží do okamžiku připsání kupní ceny za zboží vč. expedičního poplatku za poštovné a balné dojde k vyprodání zboží;
  • Kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně expedičního poplatku;
  • Kupující jiným podstatným způsobem poruší své povinnosti z kupní smlouvy či v souvislosti s ní.

Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je spotřebitelem:

Tento je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Kupující, který je spotřebitelem, má dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. O úmyslu odstoupit od kupní smlouvy se kupující zavazuje informovat prodávajícího emailem na adresu info@biovit.cz, popřípadě doporučeným dopisem na kontaktní adresu prodávajícího pro doručování, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (pokud nebude dohodnut jiný způsob jejich vrácení).

Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději poslední den 14-denní lhůty. Právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží, což bere kupující na vědomí.

Kupující, který je spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, zboží je kupující povinen zaslat zpět nebo ho předat prodávajícímu na adresu jeho sídla úplné a nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu se kupující zavazuje zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží nebo ho předá prodávajícímu před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.

Po vrácení zboží kupujícím dle uvedených podmínek, vrátí prodávající bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení kupujícího od smlouvy, kupujícímu zpět všechny peněžní prostředky, které od kupujícího na základě smlouvy obdržel, včetně nákladů na dodání (poštovného a balného), stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany na jiném způsobu.

Prodávající je též oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím, pokud s tím kupující bude souhlasit a pokud tím kupujícímu nevzniknou další náklady. Pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží kupujícím vrácené zboží.

Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

Pokud již není dobře možné vydat vše, co na základě kupní smlouvy kupující získal (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a jednostranně započíst svůj nárok na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny, a v takovém případě vrací prodávající kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu prodávajícím vrácena, může prodávající navíc jednostranně započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, který je spotřebitelem, v případě smluv uvedených v dle ust. § 1837 občanského zákoníku.

Ustanovení této části obchodních podmínek se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Kupující pozbývá právo odstoupit od smlouvy rovněž, neoznámí-li vadu zboží včas.

NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Kupující je povinen převzít veškeré zboží i v případě, že přepravce připravil dle žádosti kupujícího či s jeho souhlasem zboží k vyzvednutí k osobnímu odběru na vybraném výdejním místě u externího smluvního partnera přepravce, přičemž prodávající nenese kupujícímu v této souvislosti žádné náklady. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto spojené (představované zejména náklady na uskladnění, zpětnou dopravu apod.) a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, pokud si kupující zboží nevyzvedne v odběrném místě nebo výdejním místě ve lhůtě k tomu určené.
[Opakované doručování] V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.

Zboží určené v kupní smlouvě k vyzvednutí v prodejně v Praze zde bude rezervováno maximálně po dobu 10 dnů, přičemž po marném uplynutí této doby daná kupní smlouva pozbývá bez dalšího platnosti a výše uvedené platí obdobně.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ /ADR/

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může podat pouze spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která jedná ve vztahu k podnikateli, avšak nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. V rámci institutu ADR nelze řešit spory mezi dvěma podnikateli ani spory mezi nepodnikajícími osobami navzájem. Subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR je Česká obchodní inspekce (ČOI). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu je možné podat prostřednictvím webového formuláře na internetové adrese https://adr.coi.cz/cs, poštou, případně návrh podat osobně na jednotlivých inspektorátech České obchodní inspekce.

V případě, že kupující není spotřebitelem a nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, je pro řešení sporů na základě ustanovení § 89a občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) místně příslušný obecný soud v místě sídla prodávajícího.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o., se sídlem: Michelská 1425/84, Praha 4 – Michle, 141 00, IČ: 26116693, DIČ: CZ26116693, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71536, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-shop, e-maily, telefon, kontaktní formulář na webu apod.)

IV. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
popisné údaje (např. bankovní spojení)
další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (použití osobních údajů za účelem personálních řízení apod.)

V. KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
zákazník správce (pouze u subjektů registrovaných na e-shopu)
zaměstnanec správce
dopravce
jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
uchazeč o zaměstnání

VI. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
velkoobchodníci
finanční ústavy
zpracovatel
státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

VII. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
jednání o smluvním vztahu
plnění smlouvy
ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
archivnictví vedené na základě zákona
výběrová řízení na volná pracovní místa
plnění zákonných povinností ze strany správce
ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů
Při objednávce na e-shopu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky subjektu údajů a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů (zákazníkem) a správcem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem správce je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

VIII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Za tímto účelem přijal správce vhodné technická a organizační opatření (v souladu s článkem 25 GDPR) k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) ve smyslu č. 22 GDPR.

IX. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

X. POUČENÍ
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

XI. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
účelu zpracování,
kategorii dotčených osobních údajů,
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce:
přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
právo na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR,
právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování dle čl. 22 GDPR.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a. Požádat správce o vysvětlení.
b. Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
c. Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
d. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
e. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
f. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

XII. ZMĚNA PRAVIDEL O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na www stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.

XIII. KONTAKTUJTE NÁS
V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na adrese:

BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o.
Michelská 1425/84
Praha 4 – Michle, 141 00
Telefon/FAX: 241 430 910
E-mail: info@biovit.cz

Tyto kontaktní údaje můžete použít i v případě, že máte zájem o zobrazení, opravení, zablokování či vymazání informací, které byly o Vás prostřednictvím Stránek nashromážděny.

OSTATNÍ INFORMACE

Společnost BIOVIT IMPEX CO. ČR, s.r.o. je plátcem DPH.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: 241 430 910 nebo nám napište na info@biovit.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2023

PŘEDCHOZÍ VERZE VOP